حقیقتش کدو را که پختند و پوستش را گرفتند و با آرد گندم و آرد دانه های شنبلیله مخلوط کردند و برای تبرک کمی نمک که به آن افزودند خمیر کشتا اماده خواهد شد.

خمیر مذکور را بعد که چانه گرفتند و پهن کردند گذاشتند روی یک گمج وارونه. و روی شعله ملایم پختند نان کشتا اماده می شود.
کشتا نان شیرین و خوش مزه ای است. چیز خوش طعمی است. با چای و صبح و عصر می چسبد. این روزها کنار خیابان می پزند و دانه ای ۲۰۰ یا بیشتر می فروشند.
در مناطق شرق گیلان به این نان نان خرفه یا خلفه می گویند. ما اما بدان کشتا می گوییم. kashtaa