1.فر را در دمای 350 آماده کنید.
6.2ماده نخست را با هم مخلوط کرده و با کاملا هم بزنید.
3.گردو را به آن اضافه کرده سپس به طور مساوی در ظروف مخصوص پختن که به اسپری آشپزی آغشته شده است بریزید و در فر به مدت 12 دقیقه قرار دهید.