1.مواد را با هم ترکیب می کنیم وبه مدت 2 ساعت بحال خود می گذاریم و با پنیر انرا تزیین می کنیم.