1. گوشت گاو را با نمک می پزیم.
2. پیاز و سیر رادر روغن سرخ کرده. سوپ گوشت گاو و 6 مواد دیگر راترکیب کرده و به مدت 6 ساعت روی حرارت می گذاریم.
3. اسفناج و برنج، را با مخلوط ترکیب کرده وروی آن را برگ ریحان بپاشید.