1- مواد را با هم ترکیب کرده و می گذاریم 30 دقیقه بجوش آید.
2-راویولی را ا ضافه می کنیم و با پنیر روی آن را تزیین می کنیم.