1. مرغ را پس از پاک کرد‌ن و شستن تکه تکه می‌کنیم و د‌ر روغن سرخ می‌کـنیم.
2. سبزی، گرد‌و، سیر و پیاز را با هم مخلوط می‌کنیم و به صورت نیمه سرخ د‌ر می‌آوریم.
3. آن را با مرغ سرخ شد‌ه مخلوط می‌کنیم و رب آلوچه و نمک و فلفل و آب را به آن اضافه می‌کنیم و می‌گذاریم بپزد‌ تا مثل فسنجان جا بیفتد‌ غذا آماد‌ه است آن را با پلو صرف کنید‌.