1- لوبياقرمز رابپزيد وبعد آن راچرخ كنيد.
2-گوشت راهم بپزيد و ريش ريش كنيد.
3-پياز را در روغن سرخ كنيد و سپس همه مواد را در قابلمه بريزيد و با مقداري آب و نمك و ادويه بگذاريد تا بجوشد تا آش خوب جا بيفتد.