1. كدو را پوست گرفته و تکه تکه می‌کنیم و به مدت 5 ساعت داخل آب آهك قرار می‌دهیم.
2. بعد از 5 ساعت در آب سرد گذاشته و چند بار آب آن را عوض می‌كنیم.
3. بعد دو بار و هر بار به مدت 10 دقیقه كدوها را می‌جوشانیم و 10 دقیقه در آب سرد قرار می‌دهیم.
4. آب و شکر را با هم روی حرارت قرار می‌دهیم تا چند جوش بزند.
5. سپس كدوها را داخل آب و شكری كه چند جوش زده باشد قرار می‌دهیم و صبر می‌كنیم تا قوام بیاید.
6. در صورت تمایل برای ایجاد طعم و بوی بهتر، چند عدد هل درسته داخل آن مي‌اندازیم.