1. ریشه و برگ‌های ریواس را جدا می‌کنیم و پوست و ریشه‌های روی ساقه را می‌گیریم.
2. ریواس را به طول دو انگشت قطعه قطعه می‌کنیم و می‌شويیم.
3. آب و شکر را مخلوط می‌کنیم و روی حرارت می‌گذاریم تا جوش آید. سپس آن را از صافی رد می‌کنیم و دوباره می‌جوشانیم.
4. پس از آن‌که جوشید، ریواس‌ها را داخل آن می‌ریزیم و بعد از چند جوش آن را از روی حرارت برمی‌داریم. زمانی آن را از روی حرارت برمی‌داریم که ریواس‌ها پخته و نرم شوند، ولی له نشوند.