تمام مواد را مخلوط می کنیم و یکی دو جوش می دهیم. روی خمیری که از قبل پهن شده می‌مالیم.