آب و شکر را در یک ظرف کوچک با هم ترکیب کنید و روی حرارت بگذارید تا به جوش آید . سپس آن را از روی شعله برداشته و قهوه و هل را به آن اضافه کنید . خوب هم بزنید و دوباره روی شعله بگذارید . وقتی شروع به کف کردن نمود ، آن را از روی حرارت برداشته و صبر کنید تا دانه های قهوه ، ته نشین شود . دوباره آن را روی حرارت قرار دهید و این کار را تکرار کنید . قبل از نوشیدن ، صبر کنید تا دانه های قهوه ته نشین شود .