1-بهتر است قارچ هايی را که انتخاب می کنيم يکدست ريز، سفيد و سفت و تازه باشند. اگر قارچ ها درشت بودند می توانيم آنها را به دو يا چهار قسمت تقسيم کنيم. روغن را در تابه ای گرم مي کنيم و سير را به آن اضافه مي کنيم.
2-سپس قارچ ها را با شعلة زياد و خيلی سريع در آن تفت مي دهيم تا آب نيندازد. نبايد مدت تفت دادن قارچ بيش از 3 تا 4 دقيقه شود.
3-سپس آرد ذرت را در آب حل مي کنيم و به قارچ ها اضافه مي کنيم. سپس مخلوط را بلافاصله از روي شعله بر مي داريم، گشنيز و پيازچه را به روي آن مي ريزيم و در ظرف مناسبي برای پيش غذا سرو می-کنيم.