روی حرارت 9ماده اول را ترکیب کرده و15 دقیقه بجوشانید.در همین حال کوفته ها را طبق دستورروی بسته آن در مایکروفر گذاشته و سپس در سس ریخته و سرو کنید.