9.1ماده اول را در مخلوط کن ریخته تا زمانیکه صاف شود.
2.همزمان با مخلوط کردن به آرامی روغن را اضافه کنید.
3.سپس گشنیز را درظرف مخلوط ریخته و 1 ساعت در یخچال نگه دارید و در صورت دلخواه از چاشنی استفاده کنید؛ و به همراه نان ذرت مکزیکی میل کنید.