1.فر را در دمای 400 قرار دهید.
2.ظرف را به اسپری آشپزی آغشته کرده سپس یک لایه از ماهی ها را در سینی گذاشته در فر بپزید.
3.ماهی ها را به قطعات ریزتر ببرید و با پنیر و مواد دیگر ترکیب کنید. از مخلوط در نانهای پیراشکی قرار داده و با چاشنی در صورت دلخواه سرو نمایید.