1-سس سالاد را آماده کنید.
2- سبزیجات و مواد آماده شده سالاد را داخل ظرف چیده و با سس آماده شده آن را سرو کنید.