1. تمامي مواد سالاد را به جز فلفل دلمه‌اي با يكديگر مخلوط كرده،‌ آن‌ها را آغشته به سس مي‌كنيم.
2. سپس سر فلفل دلمه‌اي‌‌ها را به شكل در بريده، سالاد را بين فلفل‌دلمه‌اي‌ها تقسيم كرده و داخل آن‌ها پر را مي‌كنيم.
3. اين سالاد علاوه براين‌كه يك وعده سالاد رژيمي است از آن براي سرو استيك و غذاهاي گوشتي نيز استفاده مي‌كنيم.