تمام مواد را پخته و با هم ترکیب می کنیم. سپس با کراکر سرو میکنیم