1. لوبیا را در اب می پزیم.
2. لوبیا و مواد باقی مانده را در میکسر می ریزیم تا صاف شود.