1.شاه بلوط رادر آب،جوش 18 تا 20 دقیقه می جوشانیم.
2. می گذاریم خنک شود بعد پوست انرا می گیریم.
3. عسل را با ادویه میجوشانیم و می گذاریم سرد شود.
4. برش باگت را با پنیر، شاهی، و شاه بلوط و عسل و گرد فلفل شیرین و نمک و فلفل پر می کنیم.