1. ابتدا شير را بجوشانيد.
2. شعله اجاق را كم كنيد و 4 قاشق ماست به آن بيفزاييد.
3. مدت 7 دقيقه به هم بزنيد تا شير بريده شود.
4. بعد آن را از پارچه نازكي كه داخل آبكش قرار داده‌ايد، رد كنيد و پارچه را روي پنير برگردانيد و به مدت 4 الي 5 ساعت روي آن جسمي سنگين قرار دهيد تا آب آن خارج شود.
5. بعد پنير را قطعه قطعه كنيد، در آب نمك نگهداري كنيد.
طرز تهيه پنير با سركه
1. ابتدا شير را حرارت دهيد.
2. وقتي شير به جوش آمد، شعله اجاق را خاموش كنيد.
3. سپس 3 قاشق سركه به آن اضافه كنيد و به هم بزنيد تا شير بريده شود.
4. آن را از پارچه نازكي كه داخل آبكش قرار داده‌ايد، رد كنيد.
5. پارچه را روي پنير برگردانيد و به مدت 4 الي 5 ساعت جسمي سنگين روي آن قرار دهيد تا آب آن خارج شود.
6. پنير را قطعه قطعه كنيد، داخل آب نمك نگهداري كنيد.