1. تمام مواد فوق را با هم ترکیب کرده و به مدت دو دقیقه در مخلوط کن بریزید تا سسی یک دست و یکنواخت به دست بیاید.