1-نودل را با توجه به دستور روی بسته بپزید.
2-در زمان پختن نودل، تابه ای را با اسپری آشپزی پوشش دهید و روی حرارت بگذارید، کدو را به آن اضافه کرده به آرامی هم بزنید. آب، رب، نمك، لوبيا و گوجه را نیز اضافه کنید. درب آن را به مدت 4 دقیقه بگذارید.
3-نودل را در 4 بشقاب به طور مساوی تقسیم کنید، روی آن را با مخلوط کدو و پنیر بپوشانید.