روی نان تست را باپستو وبیکن و تخم مرغ پر می کنیم و روی انرا با ریحان تزیین کنید.