1. سوسیس ها را می پزیم.
2. 2 فنجان آب و 3 مواد دیگر را برای جوشاندن آماده می کنیم.پس از آماده شدن سوپ رابا پنیر تزیین می کنیم.