1. يك عدد انبه را پوست گرفته و هسته آن را جدا كنيد.
2. موز را نيز پوست كنده با بستني مخلوط كرده و درون مخلوط‌كن بريزيد.
3. بعد با يخ يا بدون يخ درون ليوان ريخته و سرو كنيد.