کنسرو ماهي تن را باز کنيد و روغن آنرا خالي کنيد. ليمو را آب بگيريد . زيتون و سير و موسير ترشي را بکوبيد يا در مخلوط کن بگردانيد تا خمير شود . روغن زيتون را اندک اندک به خمير اضافه کنيد . ماهي تن را با چنگال خرد کنيد و سپس خمير و آب ليمو و ذرت را با آن مخلوط کنيد از آنجا که زيتون سياه خوب در بازار ايران مشکل به دست مي آيد ، به جاي آن بايد زيتون سبز به کار برد که معمولا بهتر است .