1. ترکیب 11 مواد اول تشکیل دهنده را در یک کاسه است.
2-یک برگ کاهو را در هر یک از 4 برش نان میگذاریم و بقیه مواد را چیده و سرو میکنیم.