یك عدد انبه را پوست گرفته و هسته آن را جدا كنید. موز را نیز پوست كنده با بستنی مخلوط كرده و درون مخلوط‌كن بریزید و بعد با یخ یا بدون یخ درون لیوان ریخته و سرو كنید.