1. سيرها را خرد كنيد.
2. روغن‌زيتون، سير خرد‌شده، سركه، فلفل و نمك را با هم مخلوط كنيد.
3. قارچ‌ها را به مدت 2 ساعت در اين مخلوط بخوابانيد.
4. قارچ‌هاي خوابانده شده را كباب كنيد تا نرم شوند.
5. روي نان، پنير بريزيد و روي آن، قارچ و برگ‌كاهو را قرار دهيد و نان ديگر را روي آن‌ها بگذاريد.
6. ساندويچ قارچ كبابي آماده است.