1. خرمالوي شسته شده را حلقه كنيد. با استفاده از روش‌هاي زير خرمالو را خشك كنيد.
2. روي رادياتور فويل بياندازيد. خرمالوها را روي فويل بچينيد تا با حرارت رادياتور خشك شود.
3. حلقه‌هاي خرمالو را در سيني بچينيد و روي بخاري با حرارت كم خشك كنيد.
4. از دستگاه‌هاي برقي مخصوص خشك‌ كردن ميوه استفاده كنيد.
5. از حرارت كم فر براي خشك كردن استفاده كنيد.
6. بعد از خشك كردن در ظرف در بسته و جاي خنك( يخچال) نگهداري كنيد.
7. مي‌توانيد خرمالو را به همان شكل حلقه‌اي و يا با قيچي به تكه‌هاي ريزتر خرد كنيد. مصرف كنيد.