در تابه‌اي مغز تخم كدوها را ريخته و چند دقيقه روي شعله متوسط تفت مي‌دهيم. سپس سير را اضافه كرده و مرتب هم مي‌زنيم. بعد نمك و فلفل قرمز را مي‌افزاييم و شعله را خاموش مي‌كنيم (در صورت تمايل شكر را در آخر اضافه مي‌كنيم). در پايان آب ليموترش را روي مغز تخم كدوها ريخته و خوب هم مي‌زنيم و آن را در ظرف مناسب مي‌ريزيم.