1. پرتقال‌ها رابرش‌های نازک بدهید. سپس در آب‌جوش ریخته، پس از 3 دقیقه جوشیدن بردارید.
2. در آب سرد قرار دهید. این کار راسه بار تکرار کرده و سپس آب پرتقال و شکر را جوشانده قوام که آمد پرتقال‌ها را اضافه کنید تا پخته و نرم شوند.
3. یک شب درفضای بیرون بمانند آن‌گاه در ظرف دلخواه بریزید پرتقال حافظ زیبایی و جوانی است.