خردل، مايونز، عسل، فلفل، سير و نمك را هم بزنید و با مرغ سرخ مصرف کنید.