1.شعله اجاق تا 300 درجه است .
2. 3 مواد تشکیل دهنده را در یک کاسه بزرگ ترکیب کرده 6 ماده بعدی رادر یک کاسه کوچک ترکیب کرده،برای روی کیک مخلوط غلات،را بخوبی ترکیب می کنید.
3. ظرف مخلوط را با اسپری پخت اغشته کرده وفویل میپیچیم.
4. مخلوطرا در 300 درجه به مدت 10 دقیقه قرار می دهیم.دقیقه تا زمانی که مخلوط شروع به قهوه ای شدن میکند. از اجاق خارج میکنیم و نمک را اضافه و به خوبی هم بزنید.