1-مرغ را با نمک و زرد چوبه و پیاز خرد شده روی حرارت بگذارید.
2-نیم پز که شد هویج ریز شده را اضافه کنید.
3- وقتی که پخته شد کشک و ورمیشل و نخودفرنگی را اضافه کنید. بعد از نرم شدن ورمیشل سوپ آماده است.