1-گوشت را با بقیه مواد به غیر از آب نارنج خوب با هم مخلوط کنید.
2-از مایه با قاشق برداشته ودر روغن بریزید و با حرارت خیلی کم سرخ کنید و بعد از سرخ شدن در آب نارنج بیندازید و آن را در آورید و در دیس بچینید.