اول سيب زميني ها رو خلال ميكنيم و ادويه مخصوص مرغ ميزنيم و سرخش ميكنيم .
بعد ورقه هاي نازكي از فيله مرغ رو با گوشت كوب له ميكنيم و يه مقدار مزه دار ميكنيم . بعد در آرد سفيد و بعدش در تخم مرغ مي غلتونيم و در آخر توي پودر سوخاري ميغلتونيم . بعد در روغن سرخ ميكنيم .