كدوها را حلقه حلقه هاي نازك مثل چيپس مي كنيم. بعد در آب يخ فرو برده و بعد در آرد سفيد زده و در صافي مي گذاريم. در مرحله آخر قبل از سرخ كردن يكبار ديگر كدوها را سريع در آب قرار مي دهيم تا آرد به كدو بچسبد و در روغن بسيار داغ سرخ مي كنيم.
كدوهاي سرخ شده را روي كاغذ روغني چيده و روي آن نمك، فلفل و اورگانو يا آويشن مي زنيم. سپس در ظرف گذاشته و درون آن ماست و موسير مي گذاريم و سرو مي كنيم.

نكته: مي توان به جاي ماست و موسير از ماست موسير چكيده نيز استفاده كرد.