درون يك قابلمه شكر و آب را حرارت دهيد تا شكر كاراملي شود، سپس كره و نمك و گلوكز را ضافه كنيد. هنگامي‌كه كارامل خوش رنگ شد. حرارت را خاموش كرده و پاپ‌كورن را با كارامل آغشته كنيد. پس از خنك شدن، روي آن پودر پسته ريخته و در ظرف سرو بريزيد.