ابتدا برنج را چندین آب خوب می شوئیم یکی دو روز درآب سرد خیس می کنیم در این فاصله چندین بار آب برنج را عوض می کنیم بعد برنج را در آبکش میریزیم تا آب آن گرفته شود بعد برنج مرطوب را می کوبیم ویا اینکه آسیاب می کنیم بعد برنج آسیاب شده را روی دستمال تمیزی پهن می کنیم بعد که کمی خشک شد از الک خیلی ریز رد می کنیم و دوباره روی دستمال خشک پهن می کنیم تا کاملاً خشک شود و باز از الک خیلی ریز یا پارچه نازک رد می کنیم .