1. تمام فلفل‌ها را شسته و داخل یک شیشه مخصوص ترشی بریزید.
2. بعد نمک را داخل سرکه ریخته و در آن حل کنید.
3. بعد سرکه و نمک را به شیشه فلفل‌ها بریزید.
4.سير‌ها را بعد از پوست کندن داخل فلفل‌ها بریزید. اگر خواستین سبزیجات را هم بریزید بعد در آن را محکم بسته و در جای خشک و خنک گذاشته و بعد از 15 ال 20 روز استفاده کنید.