1. داخل پوست‌های لیمو را کاملا خالی و تمیز می‌کنیم و برای هر یک کیلو پوست لیمو سه کیلو سرکه در نظر می‌گیریم.
2. پوست‌های لیمو را دو بار در آب می‌جوشانیم و یکی دو روز در آب سرد قرار می‌دهیم و چند بار آب آن‌را عوض می‌کنیم تا تلخی آن کاملا گرفته شود.
3. بعد لیموها را در صافی می‌ریزیم و روی پارچه پهن می‌کنیم و دو سه روز می‌گذاریم بماند تا رطوبت آن کاملا گرفته شود.
4. ممکن است کمی نمک روی پوست لیمو بپاشیم که رطوبت آن بهتر گرفته شود و احیانا پوست لیموترش خراب نشود، بعد پوست لیمو را در شیشه می‌ریزیم و سرکه را چند جوش می‌دهیم و داخل شیشه را از سرکه مزبور پر مي‌کنیم.