فر را در درجه 375 روشن کنید.
9ماده اول را با هم مخلوط کنید.
دو طرف نان باگت را به اسپری آشپزی آغشته کنید.نانها را به صورت یک لایه در سینی فر بچینید.
سپس در فر هر طرف نانها را به مدت 4 دقیقه قرار دهید.
یک طرف برشهای نان را با سیر له شده آغشته کنید و روی آن را مخلوط گوجه بریزید.