1. غلات را از قبل خيس كنيد.
2. سپس گندم را پخته و برنج را به آن اضافه مي‌كنيم تا برنج بپزد.
3. جو پرك و ذرت را همراه هويج خردشده به سوپ اضافه مي‌كنيم.
4. سپس مقداري نمك ‌زده و كمي جعفري به آن مي‌افزاييم. پس از چند جوش سوپ آماده است.