در هر سیخ یک تکه از طالبی،ژامبون ،پنیر قرار داده و روی آنها را مقداری فلفل بریزید.