12 ماده اول را در یک کاسه مخلوط کرده در یخچال قرار دهید.
و آن را به همراه نان ذرت مکزیکی سرو کنید.