7.1 ماده اول را با هم مخلوط کرده میگو را نیز اضافه کنید.
2.مخلوط را در ظرف مخصوص ریخته و روی آن را با پنیر بپوشانید.
3.و در فر با درجه 350 به مدت 35 دقیقه قرار دهید.در صورت دلخواه به آن چاشنی بزنید. و بلافاصله با کراکر سرو کنید.