ژامبونها را به قطهات کوچک تقسیم کنید.
سیب را نیز قطعه قطعه کنید.
پنیر، سیب، برگ های شاهی، و ژامبون را بر روی سیخ قرار دهید.و سرو کنید.