مواد را در داخل پارچ مخلوط‌كن ریخته و به مدت 30 ثانیه مخلوط و البته با انگور تزیین كنید.
فوت آشپزی: اگر انگور در اختیار نداشتید، آب انگور انتخاب خوبی است.